Kdyby vám někdo tvrdil, že obyčejné mezery za jednopísmennými slovy nejdou snadno nahradit mezerami pevnými (aby tato slova nezůstala na konci řádku), nevěřte mu. I já jsem si do včerejšího dne myslel, že se to musí udělat ve dvou krocích, právě jsem ale objevil, jak to udělat v kroku jediném, a to ve Wordu i v Tradosu.

Jak jistě dobře víte, některé výrazy na konci řádku zůstat nesmějí. Když se sází kniha, postará se o to grafik, ale ve většině ostatních případů je to na překladateli.

Některé programy s touto českou zvláštností do určité míry počítají a na některých místech vkládají pevné mezery automaticky (např. Word – volba na kartě Automatické úpravy formátu při psaní), jiné nikoli. Pojďme si proto ukázat, jak funkcí Najít a nahradit na správném místě nahradíme obyčejnou mezeru mezerou pevnou. Konkrétně se podívejme na jednoslovné předložky a spojky, tedy a, i, o, u, k, s, v, z. Postup pak s určitými obměnami můžete použít i na další podobné znaky a skupiny znaků.

 

Postup v Tradosu

Přesuneme se do prvního segmentu, pomocí klávesové zkratky Ctrl+H vyvoláme panel Find and Replace a zadáme:

Find what: ([a|i|o|u|k|s|v|z|A|I|O|U|K|S|V|Z])( )

V závorkách na konci je obyčejná mezera.

Replace with: $1°

Znakem „°“ tady označuji pevnou mezeru. Zadáte ji tím způsobem, že přidržíte klávesu Alt a na numerické klávesnici napíšete 0160.

Volby: zaškrtneme Match case, Match whole word, Use Regular expressions

Najdeme první výskyt pomocí Find next a klikneme na Replace all. Anebo raději dokument procházíme postupně a každou změnu potvrdíme.

Poznámka: Kdybyste výše uvedený zápis nekopírovali a chtěli jej napsat na klávesnici, potom vězte, že méně obvyklé znaky vložíte takto: [ pomocí Alt+91, | pomocí Alt+124, ] pomocí Alt+93, $ pomocí Alt+36.

 

Postup ve Wordu

Vyvoláme panel Najít a nahradit (Ctrl+H). Zadáme:

Najít: <([ksvzaiouKSVZAIOU])·

Případně chcete-li něco zapamatovatelnějšího, potom: <([kosivazuKOSIVAZU])· Představte si třeba kosu a porcelánovou vázu.

Symbolem „·“ značím obyčejnou mezeru, tedy po závorce stiskněte mezerník.

Nahradit čím: \1°

Symbolem „°“ značím pevnou mezeru, tedy po jedničce stiskněte Shift+Ctrl+Mezerník nebo Alt+0160.

Možnosti hledání: zaškrtneme Použít zástupné znaky.

Alternativy

Také můžu hledat jakékoli osamocené jedno písmeno, tj. písmeno, kterým začíná slovo (znak „<“ znamená začátek slova) a po kterém bezprostředně následuje obyčejná mezera: <([a-žA-Ž])·

Pevnou mezeru v druhém poli také můžete zapsat jako ^s, takže v poli potom bude napsáno: \1^s

Další znaky napíšete takto: < jako Alt+60, ^ jako Alt+94, \ jako Alt+92. A kdybyste potřebovali vložit nedělitelné mezery do textu, který se bude sázet v programu LaTeX, budete vkládat vlnovku (~). Zadáte ji jako Alt+126.

O funkci Najít a nahradit si můžete přečíst podrobnější výklad na stránkách Microsoftu.

A pokud provozujete web postavený v redakčním systému WordPress, vyzkoušejte plug-in Honzy Skypaly nazvaný Zalomení.

Na postup nahrazování mezer v Tradosu bych nepřišel bez tohoto návodu na stránkách Tomáše Moslera. Můj postup se liší v těchto bodech: Nahrazuji i „a“„i“. Nahrazuji i mezery za velkými písmeny jinde než na začátku segmentu (nebývá jich mnoho, ale občas se vyskytují, hlavně v případě nepříliš povedené segmentace). Nahrazuji i mezery za malými písmeny na začátku segmentu (nebývá jich mnoho, ale také se občas vyskytují).