V následující tabulce je uveden přepis (transkripce) nejčastějších tibetských osobních jmen, jejichž pravopis se mi podařilo ověřit. Kromě českého přepisu podle Kolmaše uvádím běžné anglické podoby jména a tibetský pravopis ve Wylieho transliteraci (do tibetského písma můžeme transliteraci konvertovat tady). Zatímco v češtině je obvykle jediná možná podoba přepisu, v angličtině je úzus nejednotný. Není proto možné zachytit všechny podoby anglického přepisu. Další informace o tomto soupisu najdete zde.

Tändzin Gjamccho

Obrázek. Tändzin Gjamccho, jméno nejznámějšího Tibeťana, v tibetském písmu

Hlavní rozdíly mezi anglickým a českým přepisem:

 • český přepis (podle tibetského pravopisu) používá písmena ä ö tam, kde je v angličtině často e
 • český přepis nepoužívá spřežky dr, tr (a píše jen d, t), protože čeština na rozdíl od angličtiny nemá hlásky, které by se blížily tibetským retroflexním hláskám
 • český přepis zachovává znělost souhlásek podle původního pravopisu, zatímco v angličtině se někdy mění znělá hláska na neznělou (b > p) či naopak
 • český přepis důsledněji zachovává aspiraci (přídech)
Česká transkripce / Tibetan name in Czech transcription (Kolmaš)  Anglická transkripce / Tibetan name in English transcription Tibetština – transliterace / Tibetan name in transliteration (Wylie)
Bagdo Bagdro bag gro
Cchamčhö Tsamchoe mtshams chos
Cchangjang Tsangyang tshangs dbyangs
Cchejang Tseyang tshe g.yang
Cchering Tsering tshe ring
Cchetän Tseten tshe brtan
Cchewang Tsewang tshe dbang
Cchomo Tsomo mtsho mo
Cchulthim Tsultrim tshul khrims
Cöndü Tsundue, Tsondru brtson ‘grus
Čhampa Jampa byams pa
Čhangčhub Jangchup, Changchub byang chub
Čhime Chime, Chimey ‘chi med
Čhödag Chodak chos grags
Čhödän Choden chos ldan
Čhödön Choedon chos sgron
Čhödub Chodup mchog grub
Čhögjal Choegyal chos rgyal
Čhökji Chokey chos skyid
Čhöndžor Choejor chos ‘byor
Čhöňi Choenyi chos nyid
Čhönphel Chophel chos ‘phel
Čhözang Chozang chos bzang
Dagpa Dagpa, Dakpa grags pa
Dandul Dadul, Dandul dgra ’dul
Dargjä Dhargey dar rgyas
Dawa Dawa zla ba
Dečhen Dechen bde chen
Dedän Deden bde ldan
Dekji Dickey, Dekyi bde skyid
Dekjong Dekyong bde skyong
Deleg Delek, Deleg bde legs
Doldžang Doljang sgrol ljangs
Dolkar Dolkar sgrol dkar
Dolma Dolma sgrol ma
Döndän Donden, Dondan don ldan
Döndub Dhundup don grub
Dönkar Donkar sgron dkar
Dordže Dorje, Dorjee rdo rje
Džamjang Jamyang ‘jam dbyangs
Džampal Jampal ‘jam dpal
Džecün/Džebcün Jetsun rje btsun
Džigme Jigmey, Jigme ‘jigs med
Džinpa Jinpa sbyin pa
Džompa Jompa ’joms pa
Geleg Geleg, Gelek dge legs
Gendün Gendun, Gendün dge ‘dun
Gjalcchän Gyaltsen rgyal mtshan
Gjallo Gyalo rgyal lo
Gjalpo Gyalpo rgyal po
Gjamccho Gyatso rgya mtsho
Gjurme Gyurmey ‘gyur med
Gönpo Gonpo, Gönpo, Goenpo mgon po
Jangčän Yangchen dbyangs can
Jangdzom Yangzom, Yangdzom g.yang ‘dzoms
Jangkji Yangkyi dbyangs skyid
Ješe Yeshe, Yeshi ye shes
Jiga Yiga yid dga’
Jongdän Yongden, Yongten yongs ldan
Jöntän Yonten, Yonden yon tan
Judön Yudon g.yu sgron
Julgjal Yugyal g.yul rgyal
Kalzang Kelzang,  Kalzang, Kelsang, Kalsang, Kezang bskal bzang
Karma Karma ka rma
Karma Karma skar ma
Khäčhog Khechog mkhas mchog
Khädub Khedup mkhas grub
Khando Khandro mkha’ ’gro
Khjence Khyentse mkhyen brtse
Khjenrab Khyenrab mkhyen rab
Könčhog Konchok, Könchok, Kunchok dkon mchog
Künga Kunga, Kunka kun dga’
Künzang Kunzang, Kunsang kun bzang
Legcchog Legtsok, Legtsog legs tshogs
Legdän Legden legs ldan
Legšä Legshey legs bshad
Lhadön Lhadon lha sgron
Lhagpa Lhakpa lhag pa
Lhamo Lhamo lha mo
Lhawang Lhawang lha dbang
Lhündub Lhundup lhun grub
Lodag Lodak blo dag’
Lodän Loden blo ldan
Lodö Lodoe blo gros
Losal Losal blo gsal
Lozang/Lobzang Lobsang blo bzang
Lungtog Lungtog, Lungtok lung rtogs
Metog Metok me tog
Migmar Migmar mig  dmar
Mingjur Mingyur mi ‘gjur
Namgang Namgang gnam gang
Namgjal Namgyal rnam rgyal
Namkha Namkha nam mkha’
Nangsa Nangsa snang sa
Ngawang Ngawang, Nawang ngag dbang
Ngödub Ngodup dngos grub
Ňima Nyima nyi ma
Ňingpo Nyingpo snying po
Norbu Norbu nor bu
Nordzin Norzin, Nordzin nor ‘dzin
Nordzom Norzom, Nordzom nor ‘dzoms
Norzang Norzang nor bzang
Orgjän/Urgjän Orgyen, Urgyen o rgyan / u rgyan
Özer Woeser, Woser, Öser ‘od zer
Pagsam Pagsam dpag bsam
Paldän Palden dpal ldan
Paldön Paldon dpal sgron
Paldzom Palzom dpal ‘dzoms
Paldžor Paljor dpal ‘bjor
Palmo Palmo dpal mo
Päma Pema pad ma
Pamo Pamo dpa’ mo
Pasang Pasang, Passang pa sangs
Pawo Pawo dpa’ bo
Penpa Pemba spen pa
Phande Phande phan bde
Phüncchog Phuntsok phun tshogs
Phurbu Phurbu phur bu
Rabga Rabga rab dga’
Rabgjä Rabgye, Rabgay rab rgyas
Rabtän Rabten rab brtan
Rigdzin Rigzin rig ‘dzin
Rinčhen Rinchen rin chen
Samdub Samdup bsam ‘grub
Sampa Sampa bsam pa
Samtän Samten bsam gtan
Sanggjä (nezaměňovat se Sengge!) Sangay sangs rgyas
Sengge (nezaměňovat se Sanggjä!) Sengge seng ge
Sičhö Sicho, Sichö, Sichoe sri chod
Sönam Sonam bsod nams
Šädub Shedub, Shedup bshad sgrub
Šerab Sherab, Sherap shes rab
Tagcchab Tagtsab, Taktsab stag tshab
Tamdin Tamdin rta mgrin
Tändzin Tenzin, Tenzing bstan ‘dzin
Tänpa Tenpa, Tempa bstan pa
Taši Tashi bkra shis
Thabkhä Thabke thabs mkhas
Thajä Thaye mtha’ yas
Tharčhin Tharchin mthar phyin
Thinlä Tinley, Thinle, Trinle, Trinley ‘phrin las
Thubtän Thubten, Thupten thub bstan
Tobdän Tobden, Topden stobs ldan
Tobgjal Topgyal stobs rgyal
Wangčhen Wangchen dbang chen
Wangčhug Wangchuk dbang phyug
Wangdän Wangden dbang ldan
Wangdü Wangdue dbang ‘dus
Wanggjal Wangyal dbang rgyal
Wangmo Wangmo dbang mo
Wangpo Wangpo dbang po
Zangpo Zangpo bzang po
Zöpa Zopa bzod pa

Použité a doporučené prameny:

 • J. Kolmaš: Pojednání o věcech tibetských, Vyšehrad 2013
 • W. D. Žagabpa, překlad J. Kolmaš: Dějiny Tibetu, NLN 2000
 • J. Kolmaš: Slovník tibetské literatury, Libri 2010
 • J. Kolmaš: Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie, Libri 2009
 • C. Goldstein: The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan, University of California Press 2001
 • Losang Thonden: Modern Tibetan Language, LTWA 1984–86
 • THL Tibetan to English Translation Tool