Dotazník o využívání nástrojů počítačem podporovaného a strojového překladu vyplnilo celkem 114 respondentů. Které programy a funkce používají nejčastěji? A jaký je jejich postoj k nástrojům strojového překladu? Výsledky možná pomůžou tomu, kdo si chce koupit nástroj CAT, ale neví který.

Překladatelé dotazník vyplňovali ve dnech 13.–29. 6. 2017 a odpovědi se sešly nečekaně rychle. Například 94,73 % odpovědí od členů facebookové skupiny Kolik třešní tolik višní aneb Podej. Mně. Ten. Blábol. Ing. Kozel. A kol. přišlo v den zveřejnění informace o anketě a zbytek přišel následujícího dne. U ostatních respondentů to bylo podobné – oslovil jsem ještě členy JTP (za rozeslání e-mailu Jednotě tlumočníků a překladatelů mnohokrát děkuji), překladatele s profilem na portále Navolnenoze.cz a členy facebookové skupiny Simultánní blekotání.

Podrobnější verzi výsledků (obsahující doporučení pro další podobná šetření) najdete zde.

Profil respondentů

Pro 71,05 % respondentů bylo překládání hlavní činností, pro 17,54 % činností vedlejší. Dále se ankety zúčastnilo osm studentů, jeden zaměstnanec překladatelské agentury, jedna respondentka v důchodu a jedna respondentka, pro kterou je překládání koníček. Celkem 110 respondentů (96,49 %) sídlilo v ČR, dva na Slovensku, jeden ve Francii a jeden v Německu.

Nejvíce respondentů (38) uvedlo jako hlavní kombinaci EN>CS, tedy směr překladu z angličtiny do češtiny, druhým nejčastějším směrem (11) byla kombinace CS>EN. Mnoho respondentů ale uvádělo více jazykových kombinací/směrů (až šest) nebo uvedli jen několik jazyků bez informace, co je výchozím a co cílovým jazykem. Proto jsem pracovní jazyky počítal samostatně, tedy bez ohledu na to, co je výchozí a co cílový jazyk.

Jazyk Respondentů
CS 110
EN 79
DE 21
FR 13
SK 9
RU 8
PL 6
ES 3
SV 3
IT 2
HU 2
PT 1
ZH 1

Tabulka: Pracovní jazyky respondentů – všechny odpovědi

Zaměříme-li se jen na uživatele nástrojů CAT, pracovní jazyky jsou následující:

Jazyk Respondentů
CS 85
EN 65
DE 15
FR 12
SK 9
PL 5
RU 5
ES 3
SV 2

Tabulka: Pracovní jazyky respondentů – odpovědi uživatelů nástrojů CAT

Délka praxe respondentů se pohybovala od 1 roku do 49 let, aritmetický průměr činil 12,78 roku, medián 11 let.

Pokud jde o členství/registraci/jmenování, 44 respondentů bylo registrováno na portálu Proz.com, 29 respondentů bylo členem Jednoty tlumočníků a překladatelů, 28 respondentů bylo registrováno na portálu Navolnenoze.cz, 16 respondentů bylo jmenovaných soudním tlumočníkem, 5 bylo členem Komory soudních tlumočníků ČR. Dále respondenti uvedli členství v Asociaci konferenčních tlumočníků (2), v Obci překladatelů (2), v ATA (2). Několik dalších odpovědí pak bylo uvedeno jen jedenkrát.

Nástroje počítačem podporovaného překladu (CAT)

Celkem 90 respondentů (78,94 %) odpovědělo, že používají nástroje počítačem podporovaného překladu, byla by ale chyba vztahovat toto číslo na české překladatele obecně: dá se předpokládat, že ten, kdo CAT nepoužívá, často ani dotazník nezačal vyplňovat, navíc se mnoho respondentů o anketě dozvědělo na Facebooku, tedy prostřednictvím média, které podle všeho ve stejné míře nepoužívají všechny skupiny překladatelů.

Pokud jde o hlavní impuls k pořízení nástroje CAT, respondenti mohli zvolit jen jednu možnost: buď jednu ze tří předem nadefinovaných, nebo jednu volně formulovanou. Z nabízených odpovědí vybírali uživatelé nástrojů CAT takto:

Hlavní impuls k pořízení nástroje CAT Respondentů
Doporučení od kolegů 32,22 %
Požadavek agentury 31,11 %
Požadavek přímého klienta 8,89 %

 

Většina ostatních odpovědí (volně formulovaných respondenty) by se dala shrnout jako „nezávislé rozhodnutí překladatele“ (vlastní zájem, zjednodušení práce, zvýšení efektivity, příp. znal(a) jsem ze školy / z práce) – 26,67 %. Jeden respondent uvedl, že nástroj CAT pořídil zaměstnavatel. Jak ale naznačili někteří respondenti, impulsů často bylo více a je těžké vybrat ten hlavní.

U otázky „V jakém roce jste si pořídil(a) první nástroj CAT?“ někteří respondenti uvedli, že si rok přesně nepamatují nebo naznačili, že uvádějí odhad. Nejstarší uvedený rok je 1997, nicméně do roku 2004 je počet uživatelů velmi nízký. K největšímu nárůstu uživatelů došlo v letech 2014–2015.

 kdy

Obrázek: Ve kterém roce si překladatelé pořídili první nástroj CAT

Jak jste se s nástrojem CAT učil(a) pracovat?

U této otázky bylo možné vybrat víc odpovědí, odpovědí tedy bylo celkem víc než respondentů.

Nejčastěji překladatelé odpovídali, že si na většinu věcí přišli sami. Poměrně časté bylo i „Na školení“, „Pomoc ze strany kolegů“ a „Pomoc ze strany agentury“.

Jak jste se s nástrojem CAT učil(a) pracovat? Respondentů
Na většinu věci jsem si přišla sama / přišel sám (za pomoci návodů na internetu, v nápovědě apod.) 67
Na školení 23
Pomoc ze strany kolegů 22
Pomoc ze strany agentury 18
Ve škole 16
Webinář(e) vývojářů/prodejců programů 12
Webinář(e) nabízené kolegy překladateli 4
Na stáži 2
Jako zaměstnankyně agentury 1

 

Pokud jde o podíl zakázek, na které respondenti nástroje CAT používají, 52,22 % uživatelů odpovědělo, že nástroje používají na 81–100 % zakázek a 20 % uvedlo, že je používají na 61–80 %. Můžeme tedy shrnout, že převážná většina uživatelů nástrojů CAT (72,22 %) tyto nástroje používá na většinu překladů.

jakacast

Obrázek: Podíl zakázek, na které respondenti používají nástroje CAT

Používané nástroje CAT

Respondenti mohli uvést víc než jeden nástroj, který používají v posledním roce. Někdy proto jeden překladatel uvedl víc než jednu odpověď – takto počítaných odpovědí se sešlo celkem 173. Nejčastěji překladatelé používali tyto nástroje:

Nástroj CAT Uživatelů
SDL Trados Studio 2014 a novější 55
Memsource 32
MemoQ 20
Across 10
SDL Trados Studio starší než verze 2014 10
Wordfast Classic 6
Wordfast Pro 6
OmegaT 4
Star Transit 4
Google Translator Toolkit 3
Wordfast Anywhere 3
CafeTran Espresso 2
Passolo 2
Smartling 2

 

Další nástroje (z nichž každý byl uveden jedenkrát): Broche, Catalyst, CrowdIn, Déjà Vu, Idiom WorldServer WorkBench, MS LocStudio, OpenTM2, Sisulizer, Translation Desktop, Translation Workspace, T-stream, WinTrans, Wordbee, XTM.

nastroje

 

nastroje_kolac

Obrázek: Používané nástroje CAT v procentním rozdělení: pokud jeden překladatel používá např. tři různé nástroje, započítává se jako tři uživatelé (celkový počet uživatelů je pak 173). Spojeno dle značek, tj. byly spojeny všechny produkty SDL Trados Studio/Trados, resp. Wordfast

Je zajímavé, že 41 respondentů (tj. 45,56 % ze všech uživatelů nástrojů CAT) používá dva a více nástrojů CAT.

Počet užívaných nástrojů CAT Počet respondentů
1 49
2 16
3 14
4 7
5 1
6 3

 

Pokud překladatelé používali víc než jeden nástroj CAT, nejčastěji bylo jedním z nich SDL Trados Studio 2014 a novější (35 případů), Memsource (25 případů) a MemoQ (16 případů). Zvláště častá je kombinace SDL Trados Studio 2014 a novější + Memsource + případně další nástroj(e) – celkem 23 uživatelů (v tomto případě by bylo zajímavé zkoumat motivaci pro tuto kombinaci, tyto informace jsme však neměli).

Preferovaný nástroj

Na nepovinnou otázku „Jestliže používáte dva a více nástrojů, který z nich Vám vyhovuje nejvíc?“ odpovědělo 42 respondentů. V případě Trados Studia často neupřesnili verzi, a proto uvádím výsledky souhrnně:

Preferovaný nástroj Respondentů
SDL Trados Studio (různé verze) 25
Memsource 8
MemoQ 3
Wordfast (různé verze) 2
Across 1
OmegaT 1
OpenTM2 1
Google Translator Toolkit 1

Tabulka: Preferovaný nástroj u překladatelů, kteří používají víc než jeden nástroj

V případě výše zmiňované kombinace SDL Trados Studio 2014 a novější + Memsource + případně další nástroj(e) preferuje (z 23 uživatelů) celkem 12 uživatelů Trados Studio6 uživatelů Memsource; jeden respondent neodpověděl a ostatní preferují některý třetí produkt.

Využívání vybraných funkcí/možností nástroje CAT

V otázce byly nabídnuty vybrané funkce/možnosti nástrojů CAT; respondenti vždy mohli odpovědět Ano, Ne (nebo tato funkce v používaném CAT není), Nevím.

Nástroj/možnost Ano Ne… Nevím
Analýza dokumentu (analýza rozsahu, pro potřeby nacenění) 58 31 1
Předběžný překlad (pre-translation) 50 37 3
Shody („matches“), tzn. program u každého segmentu prohledá paměť a navrhne podobné segmenty z paměti 86 3 1
Vyhledávání konkordancí, fulltextové hledání slov a slovních spojení v paměti 78 10 2
Propojení s terminologickými databázemi 61 27 2
Našeptavač (AutoSuggest, Autocomplete apod.) 46 42 2
Rychlé vkládání neměnných prvků (tzv. placeables), např. čísel, tagů nebo zkratek (klávesovou zkratkou/šipkou/ikonou/myší) 72 18 0
Kontrola (kontrola kvality, QC, verifikace…) – kontrola čísel a tagů, dvojitých mezer, zapomenutých mezer na konci segmentu apod. 72 16 2
Zarovnávač (aligner) 24 61 5
Výměna pamětí nebo terminologických databází s kolegy 29 61 0
Kontrola pravopisu 78 10 2
Sledování změn (revize) 45 42 3
Vkládání komentářů (pro sebe, pro korektora, klienta…) 50 39 1
Filtrování (zobrazení jen některých segmentů, např. těch, které obsahují určité slovo) 51 37 2
Zamykání vybraných segmentů 46 43 1
Spojování dokumentů 28 61 1
Optické rozpoznávání znaků (OCR) 24 63 3
Překlad jiných formátů než DOC(X), XLS(X), PPT(X) – např. PDF, InDesign 63 25 2
Náhled (preview) výsledného dokumentu 57 31 2
Volně dostupné databáze (např. paměť DGT, terminologická databáze IATE, Microsoftu aj.) 37 50 3
Modul pro strojový překlad 20 65 5

Tabulka: Používání vybraných funkcí/možností (počty respondentů)

 Tedy více než 2/3 uživatelů nástrojů CAT používaly tyto funkce/možnosti:

 • Shody („matches“), tzn. program u každého segmentu prohledá paměť a navrhne podobné segmenty z paměti – 95,56 %
 • Vyhledávání konkordancí, fulltextové hledání slov a slovních spojení v paměti –86,67 %
 • Kontrola pravopisu – 86,67 %
 • Rychlé vkládání neměnných prvků (tzv. placeables), např. čísel, tagů nebo zkratek (klávesovou zkratkou/šipkou/ikonou/myší) – 80 %
 • Kontrola (kontrola kvality, QC, verifikace…) – kontrola čísel a tagů, dvojitých mezer, zapomenutých mezer na konci segmentu apod. – 80 %
 • Překlad jiných formátů než DOC(X), XLS(X), PPT(X) – např. PDF, InDesign – 70 %
 • Propojení s terminologickými databázemi – 67,78 %

Méně než 1/3 uživatelů nástrojů CAT používala tyto funkce/možnosti:

 • Výměna pamětí nebo terminologických databází s kolegy – 32,22 %
 • Spojování dokumentů – 31,11 %
 • Zarovnávač (aligner) – 26,67 %
 • Optické rozpoznávání znaků (OCR) – 26,67 %
 • Modul pro strojový překlad – 22,22 %

„Co považujete za hlavní výhodu nástrojů CAT (oproti práci bez CAT)?“

Na tuto nepovinnou a otevřenou otázku odpovědělo 56 respondentů (tj. 62,22 %). Často uváděli víc než jednu výhodu. Nejčastěji chválili tyto vlastnosti:

 • rychlost (zrychlení práce, úspora času, efektivita) – několik citací: „s CAT přeložím za stejný čas více textu než bez CAT“; „nerada překládám stejný text dvakrát“; „Možnost vyhledávání starších řešení ve vlastních pamětech (místo procházení stovek jednotlivých přeložených textů)“,
 • konzistence (jednotnost, důslednost) a přesnost (kontrola kvality aj.),
 • zachování formátování – „nemusím si tolik hlídat formátování“,
 • přehledné a jednotné rozhraní (přívětivost, snadná orientace, zobrazení zdrojového i překladového textu najednou), díky němuž není možné vynechat část textu.
 • další zajímavé odpovědi, které respondenti uvedli jednou: usnadnění týmové spolupráce; překlad jiných formátů (pro které nemám program nebo s ním neumím dobře pracovat).

Strojový překlad

Pokud jde o postoj k používání nástrojů MT, odpovědi na otázku „Které z následujících tvrzení nejvíce odpovídá vašemu názoru ohledně strojového překladu (MT) a důvěrnosti obsahu?“ byly následující:

Postoj k používání nástrojů MT Respondentů
On-line MT používáte (použili byste), jen když s tím klient výslovně souhlasí nebo on-line MT požaduje. 41
Použití on-line MT nepovažujete za narušení důvěrnosti obsahu. 17
Používáte / používal(a) byste pouze off-line MT. 17
On-line MT používáte (použili byste), jen když to klient výslovně nezakáže (předem se ho NEzeptáte). 13
Otázka důvěrnosti pro vás ve vztahu k on-line MT není podstatná. 9
On-line MT používáte (použili byste), jen když to klient výslovně nezakáže (předem se ho zeptáte). 7
Celkem 104

Tabulka: Postoj k používání nástrojů MT

Důvěrnost obsahu je tedy pro většinu respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, velmi významná.

Celkem 38 respondentů (33,33 %, tedy přesně třetina) odpovědělo, že používají strojový překlad (MT).

Nejvíc respondentů, celkem 29 (76,32 %), uvedlo, že používají Překladač Google. Microsoft Translator uvedlo 7 respondentů. Dále respondenti uvedli: integrovaný překladač Memsource, vlastní engine pro strojový překlad na SDL serveru a interní MT moduly klientů. Několik respondentů uvedlo nástroje, které se za nástroj MT v pravém slova smyslu považovat nedají: IATE, Glosbe, MyMemory, Broche Ghostwriter. Ani jeden respondent neuvedl desktopový překladač, tzn. překladač, který běží přímo v počítači překladatele.

Zjištění a závěry

Z průzkumu vyplynulo několik zajímavých zjištění:

 1. Vzorek respondentů (90 uživatelů nástrojů CAT) nebyl ani vysloveně malý, ani závratně velký, podle mého názoru ale byl dostačující k tomu, abychom si udělali představu o tom, které nástroje CAT jsou u nás nejpoužívanější. Na prvním místě je to SDL Trados Studio, na druhém místě Memsource a na třetím místě MemoQ.

Ještě zajímavější je srovnání s předchozími podobnými průzkumy, byť jejich metodika nebyla totožná. Srovnáme-li aktuální výsledky s výsledky posledního rozsáhlého průzkumu, zjistíme, že největším „skokanem“ je program Memsource. Vytvořila jej mladá česká firma založená v létě roku 2010 a v minulém průzkumu ještě nefiguroval – dnes zaujímá druhé místo.

 1. Pokud jde o využití jednotlivých funkcí/možností nástrojů CAT, každý překladatel samozřejmě všechny nepotřebuje. Když se však podíváme na ty nejobecnější, můžeme vyvodit závěr, že část uživatelů nástroje CAT nevyužívá naplno. Například jen 67,78 % uživatelů CAT využívá propojení s terminologickými databázemi a jen 51,11 % používá našeptavač (např. AutoSuggest v programu SDL Trados Studio), tedy nástroj, který může výrazně usnadnit a urychlit práci. Důvodem často bude fakt, že každý program touto funkcí nedisponuje. Když však vyfiltrujeme jen uživatele programu SDL Trados Studio 2014 a jeho novějších verzí, které všechny funkci nabízejí, používá ji stále jen 33 uživatelů z 55, tj. 60 %. Důvodem může být to, že nemají k dispozici žádný slovník speciálně určený pro tuto funkci, resp. že nemají přikoupený modul pro tvorbu těchto slovníků.

Zarovnávač (aligner) v nástroji CAT používá jen 26,67 % respondentů. Zde navíc rekordních pět respondentů odpovědělo, že nevědí, zda funkci používají. Je tedy otázka, jestli všichni překladatelé vědí, že je možné vytvořit překladovou paměť z hotových překladů, které nevznikaly v programu CAT. Na druhou stranu je možné a pravděpodobné, že zarovnávání provádějí v jiném, samostatném programu, jen na to nebyli dotázáni.

 1. Při vyhodnocování jsem si díky poznámkám a sdělením respondentů uvědomil, že otázky nebyly formulovány nezaujatě – automaticky jsem předpokládal, že nástroje CAT překladatelům pomáhají, a proto všem vyhovují. Není tomu tak. Jeden respondent napsal: „Cat nastroje nesnasim, pridelavaji mi praci, prace trva dele. Pouzivam jen z donuceni.“ Při dalších průzkumech by proto bylo zajímavé zjišťovat, jak velké části překladatelů nástroje nevyhovují a proč. Dále by bylo zajímavé zjišťovat u „neuživatelů“ CAT, z jakého důvodu nástroje nevyužívají. Obojí ve své diplomové práci z roku 2013 zjišťovala Jana Handšuhová, její vzorek ale bohužel sestával jen z 38 respondentů (rozeslala 260 žádostí o vyplnění dotazníku, návratnost tedy byla 14,62 %) a navíc čtyři roky jsou v této oblasti dlouhá doba.
 1. Pokud jde o strojový překlad, důvěrnost obsahu je pro většinu překladatelů velmi významná a nástroje strojového překladu využívá třetina všech respondentů (ve třech čtvrtinách případů Překladač Google).

Z průzkumu vyplynula i další témata, která stojí za praktickou diskusi překladatelů. Zajímavá je v této souvislosti úvaha jednoho respondenta:

„Myslím, že obecně je kolem CAT až moc velký humbuk, až to vypadá, jako by překladatel, který CAT nepoužívá a neovládá všechny funkce v Tradosu, byl tak nějak méněcenný. Přitom některé věci je stále praktičtější překládat v obyčejném textovém editoru, především kvůli zachování kontextu a koherence celého textu. Často slýchám od kolegů, že si pořídili drahý CAT, protože to po nich požadovaly agentury – to mi přijde absurdní, protože agentury poté profitují z překladových pamětí a repetice účtují za mizivý zlomek základní sazby. Překladatel si přece nepořizuje drahý software, aby ušetřil peníze agentuře :-)“

Měli bychom se tedy také ptát: Převyšují přínosy nástrojů nad náklady, a to i „nehmotnými“, v oblasti duševního vlastnictví apod.? Čí paměti se prací překladatele obohacují? Jaké se obvykle účtují slevy za úplnou či částečnou shodu? Jaké by v této oblasti měly být minimální doporučené standardy? Jaké jsou na jedné straně výhody a příležitosti a na druhé straně nevýhody a rizika nástrojů CAT? Uplatňujeme při práci s nástroji CAT optimální strategie? Jaký by měl být optimální postup, abychom spojili výhody klasické překladatelské práce s výhodami nástrojů CAT? Cílem by mělo být i to, aby si všichni překladatelé uvědomili své postavení a úlohu v daném „ekosystému“ a aby podle toho dělali vědomá a z dlouhodobého hlediska moudrá rozhodnutí.

Podrobnější verzi výsledků (obsahující další doporučení pro další podobná šetření) najdete zde.